آگهي مزایده عمومی کتبی (نوبت اول- مرحله دوم)جهت واگذاری (اجاره) يك واحد سفره خانه واقع در پارك جنگلي 15 خرداد

«  آگهي مزایده عمومی کتبی »

(نوبت اول- مرحله دوم)

شهرداری دلیجان در نظر دارد به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به برگزاری مزایده عمومی کتبی جهت واگذاری (اجاره) يك واحد سفره خانه واقع در پارك جنگلي 15 خرداد داراي آشپزخانه به مساحت 25 متر مربع و سالن به مساحت 119 متر مربع و 450 متر مربع محوطه اقدام نماید، لذا متقاضیــــان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده در ساعات اداری از روز دوشنبه مورخه 06/06/1396 به واحد امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و پیشنهادات خود را  حداکثر تا  ساعت 13 روز چهارشنبه مورخه 22/06/1396 به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

- شرايط مزایده

1)    سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند.

2)    در صورتی که برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3)    پيشنهاد دهندگان بايستي مبلغ 15.000.000 ريال بابت ضمانت شركت در مزايده، بصورت وجه نقد به حساب شهرداري واريز و فیش واریزی يا معادل آن ضمانتنامه بانكي(با سه ماه اعتبار- طبق فرم مورد تائید بانک مرکزی نامه شماره 275596/90 مورخ 18/11/1390) ضميمه پيشنهاد خود بنمايند.

4)    پاكت هاي پيشنهادات رسيده رأس ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 23/06/1396 که با حضور كليه اعضاء كميسيون معاملات شهرداري در محل دفتر شهردار تشكيل مي گردد، باز و قرائت خواهد شد.

5)    پیشنهادات بایستی خوانا و بدون خط خوردگی باشد و به پیشنهادات مخدوش و مبهم و مشروط و فاقد سپرده بند 3 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6)    کلیه اطلاعات مورد نیاز موضوع مزایده در زمان تحویل اسناد مزایده به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.

7)    کلیه كسورات قانوني و هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده خواهد بود.

8)    شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

آدرس: دلیجان ضلع شرقی میدان بسیج شهرداری دلیجان                      تلفن تماس: 44232336-086  

محمد عزيزي- سرپرست شهرداري دلیجان

مزایده ها و مناقصه ها

بازدید این هفته : 3347
بازدید هفته گذشته: 6906
بازدید تا کنون: 1290435
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دلیجان می باشد
طراحی و اجرا: واحد فناوری اطلاعات شهردای دلیجان
آدرس: استان مرکزی، دلیجان، ضلع جنوبی میدان بسیج
تلفن: 44228333-086 فکس:44228808-086