آگهي مناقصه بيمه تكميلي كاركنان شهرداري (نوبت دوم- مرحله اول)

« آگهي مناقصه بيمه تكميلي كاركنان شهرداري »

(نوبت دوم- مرحله اول)

 

شهرداری دلیجان در نظر دارد به استناد ماده 4 آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به برگزاری مناقصه عمومی کتبی جهت برقراري بيمه تكميلي كاركنان شهرداري اقدام نمايد، لذا شركت هاي واجد شرايط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه در ساعات اداری از روز دو شنبه مورخه 20/09/1396 به واحد امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و پیشنهادات خود را  حداکثر تا  ساعت 13 روز چهارشنبه مورخه 06/10/1396 به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

- شرايط مناقصه

1)          سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند.

2)          در صورتی که برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3)          پيشنهاد دهندگان بايستي مبلغ 100.000.000 ريال بابت ضمانت شركت در مناقصه، بصورت وجه نقد به حساب شهرداري واريز و فیش واریزی يا معادل آن ضمانتنامه بانكي(با سه ماه اعتبار- طبق فرم مورد تائید بانک مرکزی نامه شماره 275596/90 مورخ 18/11/1390) ضميمه پيشنهاد خود بنمايند.

4)          پاكت هاي پيشنهادات رسيده رأس ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 07/10/1396 که با حضور كليه اعضاء كميسيون معاملات شهرداري در محل دفتر شهردار تشكيل مي گردد، باز و قرائت خواهد شد.

5)          پیشنهادات بایستی خوانا و بدون خط خوردگی باشد و به پیشنهادات مخدوش و مبهم و مشروط و فاقد سپرده بند 3 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6)          کلیه اطلاعات و جزئيات مورد نیاز موضوع مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است و در زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.

7)          کلیه كسورات قانوني و هزینه های مربوط به برگزاری مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

8)          متقاضيان شركت در مناقصه بايد داراي صلاحيت از شركت بيمه مركزي باشند.

9)          پرداخت خسارت درمان مي بايستي صرفا در شهر دليجان انجام پذيرد و در اين خصوص ارائه تصوير مجوز پرداخت خسارت به نمايندگي دليجان الزامي مي باشد.

10)      شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

 

آدرس: دلیجان ضلع شرقی میدان بسیج شهرداری دلیجان                      تلفن تماس: 44232336-086  

غلامحسين منصوري- شهردار دلیجان

مزایده ها و مناقصه ها

بازدید این هفته : 393
بازدید هفته گذشته: 2371
بازدید تا کنون: 1392151
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دلیجان می باشد
طراحی و اجرا: واحد فناوری اطلاعات شهردای دلیجان
آدرس: استان مرکزی، دلیجان، ضلع جنوبی میدان بسیج
تلفن: 44228333-086 فکس:44228808-086