شرح وظایف

ساختار سازمان تفضيلي اداري شهرداري دليجان به استناد ماده 54 قانون شهرداري و نامه شماره 911-67297 مورخ 21/5/85 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با سازمان اداري پيشنهادي استانداري مركزي بررسي و با اصلاحاتي كه در آن به عمل آمد مشتمل بر يك صفحه نمودار سازماني و شش صفحه شرح وظايف و هفت صفحه سازمان تفضيلي كه داراي 35 پست سازماني كارمندي و دو پست با نام كارمندي و 54 پست با نام كارگري مي باشد تصويب و جهت اجرا با رعايت كامل مقررات به شهرداري ابلاغ گرديده است . نظر به اينكه تعداد پستهاي مصوب سازماني با توجه به نياز پيش بيني و تعيين گرديده است تعداد افراد رسمي و تطبيق يافته در پستهاي مذكور و همچنين تعداد افراد تحت عناوين استخدامي ديگر كه براي تصدي مشاغل پستهاي سازماني استخدام شده يا خواهند شد در هيچ مورد نبايستي از تعداد پستهاي مصوب سازماني بيشتر باشد كليه استخدامها تابع دستورالعملها و مقررات قانوني خواهد بود . و صدور احكام براي پستهاي سازماني مستلزم داشتن شرايط احراز و رعايت كامل مقررات مربوطه مي باشد .
وظايف امور اداري و كارگزين:بررسي مكاتبات و تهيه گزارشهاي لازم پيرامون مسائل مختلف شهرداري جهت مقامات مافوق و نظارت در تامين احتياجات شهرداري از لحاظ لوازم و وسايل اداري با همكاري واحدها و بررسي امكانات رفاهي - ورزشي - بيمه و بازنشستگي كاركنان و انجام ساير وظايف محوله ديگر طبق دستور مافوق و ساير وظايف مربوط به احكام شغلي - ارتقاء - تشويق و غيره


بازدید این هفته : 438
بازدید هفته گذشته: 2371
بازدید تا کنون: 1392196
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دلیجان می باشد
طراحی و اجرا: واحد فناوری اطلاعات شهردای دلیجان
آدرس: استان مرکزی، دلیجان، ضلع جنوبی میدان بسیج
تلفن: 44228333-086 فکس:44228808-086