شرح وظایف
مقدمه اي در خصوص قانون نوسازي:

نوسازي و عمران شهري و اصلاحات اساسي و تامين نياز منديهاي شهري و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ايجاد پاركها – پاركينگها- و ميدانهاو ... وتامين ساير تاسيسات  مورد نياز عمومي از وظايف اساسي شهرداريها است و شهرداريها در اجراي وظايف مذكور مكلف به تهيه برنامه هاي اساسي و نقشه هاي جامع مي باشند.

عوارض نوسازي به كليه اراضي و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني هر شهر تعلق مي گيرد كه محدوده يادشده و سال شروع دريافت عوارض مذكور توسط وزارت كشور به شهرداريها ابلاغ مي گردد در شهر دليجان  ابلاغ دريافت عوارض نوسازي از سال1366صورت پذيرفته كه پس از آن كليه اراضي و ساختمانها مشمول پرداخت عوارض به ماخد پنج در هزا رتا ابتداي سال 1382بوده اند .

در ابتداي سال1382 و همزمان با تصويب قانو ن اصلاح موادي از برنامه  سوم توسعه قتصادي – اجتماعي- و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موسوم به قانون تجميع عوارض و طبق بند 2 ماده 5قانون فوق الذكر عبارت پنج در هزاربه عبارت يك درصد اصلاح گرديد و كليه معافيتها و تخفيفات نيز در خصوص عوارض نوسازي لغو گرديد.

 عمليات مميزي نوسازي و كسب و پيشه شهر دليجان براي اولين بار در  سال1366توسط شهرداري انجام پذيرفت . ترتيب مميزي و تشخيص  و طرزوصول عوارض نوسازي و ترتيب تعيين قسمتي از ملك  كه با توجه به مقتضيات و شرايط خاص اقتصادي ماخذ دريافت عوارض قرار مي گيرد به موجب آئين نامه اي كه از طرف وزارت كشور تنظيم و به تصويب هيئت وزيران ميرسد تعيين و اجرا خواهد شد.

 اجراي عمليات مميزي داراي چندين مرحله مي باشد كه درابتدا و پايان كار مميزي مي بايستي از طريق انتشار آگهي به اطلاع عموم شهروندان رسيده و سپس جهت شروع كار شهر به يك يا چند محله تقسيم و عمليات فوق شروع مي گردد  كه انجام كار مميزي نيز داراي قوانين خاص خويش در هر مرحله ميباشد.

توضيحات كلي در خصوص عوارض نوسازي:

بر اساس تبصره 2ماده 3قانون نوسازي شهرداري مكلف است حداكثر ظرف مدت15روز بعد از مراجعه مودي ميزان بدهي او را روشن نموده و مطالبات خويش را دريافت نمايد.

عوارض نوسازي در ابتداي فروردين هرسال تحقق مي يابد و بايد حداكثر تا پايان همان سال به شهرداري پرداخت گردد . مودياني كه عوارض متعلقه را در همان سال به حساب شهرداري واريز نمايند مي توانند از 10درصد جايزه خوش حسابي بهره مند گردند.

نكته مهم :

بر اساس تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي در پروانه هاي ساختماني كه از طرف شهرداريهاصادر مي شودبايد حد اكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گرددو كساني كه درميدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساخت مي نمايند در صورتي كه تا دوسال بعد از وقت مندرج در پروانه بناي خود را به اتمام نرسانند عوارض مقرر در اين قانون به دوبرابر افزايش يافته و از آن به بعد نيز اگر ساختمان ناتمام باشد براي هرسالي كه بگذردعوارض به دوبرابر ماخذ دوسال قبل افزايش مي يابد تا به 4%بالغ گردد.


بازدید این هفته : 477
بازدید هفته گذشته: 3547
بازدید تا کنون: 1383769
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دلیجان می باشد
طراحی و اجرا: واحد فناوری اطلاعات شهردای دلیجان
آدرس: استان مرکزی، دلیجان، ضلع جنوبی میدان بسیج
تلفن: 44228333-086 فکس:44228808-086