شرح وظایف
لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

مصوب 3/3/1395

ماده 1  به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر،ميادين، بزرگراهها و پاركها، باغات و محلهايي كه بصورت باغ شناخته شوند در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است.

    ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب شوراي شهر قابل اجرا است.

ماده 2   شهرداريها در محدوده قانوني و حريم شهرها مكلفند شناسنامه اي شامل تعداد و نوع و محيط بن و سن تقريبي درختان محل هاي مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه هر پنج سال يكبار قابل تجديد و سند اجراي اين قانون مي باشد.

تبصره   شهرداري ها مكلفند درختان معابر،ميادين، بزرگراهها و پاركها را پس از تنظيم مشخصات آنان پلاك كوبي كنند.

ماده 3   ماموران شهرداريها بر حسب مي توانند براي تنظيم يا تطبيق برگ شناسايي درختان با در دست داشتن معرفي نامه و نمايندگي دادگستري وارد محل هاي مشمول اين قانون بشوند.

ماده 4   از تاريخ اجراي اين قانون اعم از اينكه شناسنامه موضوع ماده 2 تنظيم و ابلاغ شده باشد يا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصيل اجازه از شهرداري طبق مقررات و ضوابط مربوط

تبصره 1   اراضي مشجر و اماكن مسكوني و محلهاي كسب وپيشه و تجارت كه مساحت آن از 500 متر مربع تجاوز نكند از شمول اين قانون مستثني است.

   تفكيك قطعات اراضي مشجر و باغات بزرگتر از 500 متر مربع با رعايت مقررات شهرسازي مجاز است ولي قطع درخت در قطعات تفكيك شده به هر مساحت كه باشد بدون تحصيل اجازه طبق مقررات اين قانون ممنوع است.

تبصره 2   در پروانه هاي ساختماني كه بر اساس طرح جامع ويا هادي شهرها از طرف شهرداريها صادر مي شود تعداد درختي كه در اثر ساختمان بايد قطع شود تعيين وقيد خواهد شد. در صورتي كه پس از دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتكب مشمول مجازاتهاي مقرر در اين قانون خواهد بود.

تبصره 3   مالكين باغات ومحلهايي كه بصورت باغ شناخته شوند مكلفند به ازاي درختهايي كه اجازه قطع آنان از طرف شهرداري صادر مي شود به تعدا دو برابر در همان محل و يا هر محلي كه شهرداري تعيين خواهد كرد بر طبق ضوابط و دستورالعملهاي موجود در فصل مناسب غرس نمايد.

تبصره 4   كاشت و حفاظت و آبياري درختان معابر، ميادين، بزرگراهها و پاركهاي عمومي از اهم وظايف شهرداريها مي باشد.

ماده 5   ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن، جانشين ساختن و قطع درختان كه ملازمه با بهره برداري از نهالستانها، قلمستانها و باغات و موارد ديگر دارد به موجب آئين نامه هاي اجرايي اين قانون نعيين خواهد گرديد.

ماده 6   هر كس عالماً و عامداً و  بر خلاف مقررات اين قانون مرتكب قطع ويا موجبات از بين رفتن درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد به حبس جنحه اي تا 3 سال و پرداخت جزاي نقدي بر حسب نوع ومحيط درخت،سن درخت و موقعيت آن  محكوم خواهد شد.

تبصره 1   در صورتي كه قطع درخت از طرف مالكين به نحوي باشد كه باغي را از بين ببرد و از زمين آن به صورت تفكيك و خانه سازي استفاده كند همه زمين به نفع شهرداري ضبط مي شود و به مصرف خدمات عمومي شهر و محرومين مي رسد.

تبصره 2   مجازاتهاي مذكور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل به جزاي نقدي نبوده و احكام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.

 ماده 7   گزارش ماموران شهرداريهاي مامور اجراي اين قانون كه قبلاً با وظايف ضابطين دادگستري آشنا شده اند به منزله گزارش ضابطين دادگستري مي باشد.

ماده 8   هر كس اعم از ماموران مجري اين قانون ويا ساير اشخاص عالماً جرايم مذكور در اين قانون را به خلاف حقيقت به كسي نسبت دهد و يا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه اي تا سه سال محكوم ميگردد مگر اينكه در قوانين جزائي مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد

تبصره يكم(1) موارد تخفيف به شرح بندهاي ذيل است:

1-1-           چنانچه قطع و ايجاد درخت در همان محل قابل ترميم و جبران باشد(كاشت مجدد) در اين حالت عوارض به نسبت و بر طبق رديف هاي فوق به ازاء هر سانتيمتر اختلاف محيط بن هر اصله درخت كاشته شده جديد با محيط بن درخت قطع يا از بين رفته قديمي محاسبه و دريافت خواهد شد.

1-2-           نحوه كاشت مجدد در خصوص رديفكاري(درختكاري در حاشيه زمين) چنانچه عيناً مثل سابق باشد، عوارض فقط به اختلاف محيط بن درخت جديد با بن درخت قديمي تعلق مي گيرد.

 

تبصره دوم(2) قطع درختان خشك شده به علل مذكور در ماده چهارم ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده يكم(1)قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 11/3/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايان، با كاشت درختان جديد به تعداد درختان خشك شده در همان محل و با تائيد شهرداري مشمول عوارض اين مصوبه نخواهد بود.

تبصره سوم(3) تشخيص موارد قطع درخت به عهده كميسيوني مركب از دو نماينده از شهرداري و يك نماينده از شوراي اسلامي شهر مي باشد.

تبصره چهارم(4) در موارد قطع غير مجاز درختان، شهرداري موظف است علاوه بر مطالبه خسارت موضوع ماده شانزدهم ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي قانون حفظ وگسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران از طريق مراجع قضايي، عوارض متعلقه را نيز برابر تعرفه هاي تعيين شده در ماده واحده فوق وصول نمايد.

ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

مصوب 19/12/1382 پنجاه و سومين جسه شوراي اسلامي شهر تهران

ماده 1  در اجراي ماده يكم(1) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران و از تاريخ ابلاغ اين مصوبه پس از طي مراحل قانوني مربوط، به عنوان ضوايط اجرايي ماده يكم(1)قانون صدر الذكر مشتمل بر سيزده ماده و چهارده تبصره جايگزين مصوبه قبلي تصويبي توسط وزير محترم كشور وقت بعنوان جانشين شوراي اسلامي شهر تهران مندرج در روزنامه رسمي كشور به شماره 14450 به تاريخ 21/7/73 مي شود.

ماده 2   تعاريف: عناوين به كار برده شده در اين مصوبه به شرح بند هاي ذيل تعريف مي شوند:

  الف- "نهال": گياه داراي ساقه چوبي منفرد كه محيط بن آن كمتر از 15 سانتيمتر باشد.

  ب – "درخت": گياه خشبي داراي ساقه منفرد اعم از درخت داراي ميوه ماكول و ساير درختان كه محيط بن آنها از 15 سانتيمتر كمتر نباشد.

درخت مو از اين حكم مستثني است.

ج- "بن درخت": محل تلاقي تنه درخت يا نهال با سطح زمين است. در صورتي كه درخت در سطح زمين به چند شاخه منشعب شده باشد بن قطورترين ساقه ملاك عمل خواهد بود و بقيه ساقه ها، شاخه محسوب مي شوند.

د- "باغ": از نظر اين مصوبه به محلي اطلاق مي شود كه علاوه بر داشتن مساحت بيشتر از 500 متر مربع حداقل يكي از مشخصات ذيل را داشته باشد:

  1- در صورت وجود بنا و متحدثات در زمين، به طور متوسط در هر 16 متر مربع محوطه باز خارج از ساختمان يك اصله درخت و در صورت عدم سابقه احداث بنا، بطور متوسط هر 25 متر مربع يك اصله درخت مثمر يا غير مثمر و يا تركيبي از آنها غرس شده باشد. قطع و امحاي درختان موجب عد احتساب تعداد درختان كسر شده در آمار نخواهد بود.

  2- دارا بودن سند مالكيت و يا سند مادر قبل از تفكيك به عنوان باغ، باغچه،زمين مشجر و باغ عمارت

  3- دارا بودن راي سابقه راي داير باغ، داير باغچه يا داير مشجر از كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري

تبصره 1  تشخيص باغ از غير باغ با توجه به موقعيت جغرافيايي و مكاني. وضعيت پوشش گياهي و سوابق و مدارك موجود در پرونده و نيز با عنايت به ضوابط فوق الذكر به عهده كمسيونهاي موضوع ماده هفتم اين مصوبه مي باشد.

تبصره 2  شهرداري هر منطقه مكلف است قبل از صدور پروانه ساختماني براي املاك 500 متر مربع و بيشتر وضعيت ملك را از كميسيونهاي موضوع ماده هفتم اين مصبه استعلام نمايد.

ماده 3  كاشت، حفاظت وآبياري درختان معابر،ميادين، بزرگراهها و بوستانهاي عمومي واقع در داخل محدوده وحريم قانوني شهر به استثناي بوستانهاي محيط زيست از اهم وظايف شهرداري است.

تبصره 1  حفظ، نگهداري و آبياري درختان در ساير محلهاي مشمول قانون به عهده مالكين، ساكنين و متصرفين است.

تبصره 2  در مورد موقوفات، متوليان و متصديان يا قائم مقام قانوني آنان يا مستاجرين، بهره برداران و متصرفين، مسئول نگهداري و آبياري درختان هستند.

تبصره 3  در صورت اهمال در نگهداري درختان مشمول قانون، شهرداري موظف است با اخذ مجوز قانوني نسبت يه آبياري و نگهداري آنها اقدام و هزينه هاي متعلقه را با 15 درصد كارمزد از مالك دريافت نمايد لاكن در صورت اعلام مالك مبني بر عدم توانايي در نگهداري درختان، شهرداري مجاز است در خصوص حفظ و نگهداري فضاي سبز و درختان به مالك مساعدت نموده و تنها هزينه هاي مترتبه را از وي دريافت نمايد.

ماده 4  شهرداري در محدوده قانوني شهر و حريم قانوني آن، بنا به تقاضاي مالك يا وكيل يا قائم مقام قانوني وي راجع به قطع درختان مشمول قانون پس از تصويب كميسيون موضوع ماده هفتم اين مصوبه و در موارد ذيل مكلف به صدور مجوز قطع درخت با رعايت ساير مقررات مربوط مي باشد.

الف: درخت غير مثمري كه به سن بهره برداري رسيده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده كه در اين صورت بايد بجاي آن مجدداً درخت غس شود. چنانچه شهرداري مايل به حفظ درخت بوده و بهاي چوب آن را به مالك بپردازد درخت نبايد قطع شود.

ب: درخت به علت آفت زدگي، بيماري، انگل يا علل غير عمد ديگر خشك شده باشد و يا احتمال سرايت آفت و بيماري از آن به ديردرختان و گياهان وجود داشته باشد و يا احتمال سقوط آن برود.

ج: درخت در محل احداث ساختمان و يا مسير راه، كانال، مجاري آب، خطوط برق، لوله كشي نفت، گاز و تلفن قرار گرفته باشد و يا به هر نوعي مانع از اجراي طرح هاي عمراني و عمومي باشد و انتقال آن ميسر نباشد.

ماده 5  متقاضيان قطع، جابجايي يا سربرداري درختان بايد به شهرداري مراجعه و درخواست خود را كتباً با ذكر دلايل مربوطه ارائه نمايد.

 


بازدید این هفته : 2775
بازدید هفته گذشته: 9623
بازدید تا کنون: 1096647
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دلیجان می باشد
طراحی و اجرا: واحد فناوری اطلاعات شهردای دلیجان
آدرس: استان مرکزی، دلیجان، ضلع جنوبی میدان بسیج
تلفن: 44228333-086 فکس:44228808-086