شرح وظایف

مطالعات لازم براي شناخت نيازهاي حمل ونقل همگاني شهر و حومه ازقبيل تهيه نقشه شبكه خطوط جديد ويا اصلاح مسير خطوط موجوددر داخل شهر و حومه...
-اداره و بهره برداري و نگهداري ونظارت صحيح بر عملكرد سازمان وامكانات و تاسيسات مربوطه از قبيل تعمير گاه،توقفگاه،و غيره
-
برنامه ريزي باتوجه به توسعه شهر و افزايش جمعيت واحتياجات مردموانجام پيش بيني هاي لازم به منظور تامين نيازمنديهاي اتي شهر از لحاظ تعداد وسائط حمل ونقل درون شهريبا استفاده از كليه امكانات بخش خصوصي وسازمان.
-
برنامه ريزي،اداره كنترل ونظارت دقيق بروسائط حمل ونقل دسته جمعي مسافر در داخل شهر وحومه شامل ميني بوسهاووسائط حمل ونقل شهري كه توسط بخش خصوصي تاسيس وبه حمل ونقل دسته جمعي مسافر اشتغال دارند
-
مديريت ،نظارت وهدايت بخش خصوصي در امور توزيع ميني بوس وتاكسي وقطعات يدكي با عنايت به دستور العملهاي ابلاغي از سوي وزارت كشور وتوزيع ان بين رانندگان وهمكاري با اتحاديه هاي مربوطه.
-
ارائه پيشنهادنرخ حمل ونقل مسافر به شوراي اسلامي شهردر چهارچوب ضوابط ودستور العمل هاي صادره از طرف وزارت كشور.
-
انجام كليه امور مربوط به معاملات اعم از تهيه لوازم وقطعات  مورد نياز وهمچنين فروش ضايعات وخدمات ونيز استخدام افراد
 
مورد نياز با رعايت مقررات مالي واستخدامي وصرفه وصلاح سازمان و مفاد اساسنامه سازمان.
-
سازمان ميتواند براي بهبود وضع حمل ونقل شهري وانتقال مسافر در داخل شهر بهره برداري تمام يا پاره اي ازخطوط رابا شرايطي كه به تصويب شوراي اسلامي شهر ميرسد وبا توجه به صرفه وصلاح شهرداري وشهروندان به بخش خصوصي واگذار نمايد.
-
هر گونه خريد وفروش ميني بوس وساير وسايط نقليه سازمان وهمچنين خريد ويا فروش كلي لوازم يدكي منوط به پيشنهادمستدل ومستند هيئت مديره وتائيد شوراي سازمان ميباشد.
-
مطالعات لازم براي اصلاح (تصويب،افزايش)پايانه ها،مسير خطوط در داخل شهر وحومه وبررسي نحوه تخصيص مطلوب ناوگان به خطوط محدوده خدمات رساني سازمان.
-
صدور وتمديد ولغو پروانه اشتغال به حمل ونقل عمومي مسافر درون شهري با تاكسي (پروانه تاكسيراني) ازطريق شهرداري يا سازمان براساس مفاد آئين نامه تصويبي ودستور العملهاي صادره از وزارت كشور.
بالا بردن سطح دانش وكارائي پرسنل  ورانندگان كليه وسائط نقليه عمومي علي الخصوص در نحوه برخورد با مسافرين.
-
تكميل واحداث غرفه هاي خدماتي وبهداشتي جهت تامين نيازهاي مراجعين ومسافرين و شركتهاي مسافربري وواگذاري آنها به بهره برداران بارعايت مقررات مربوطه


بازدید این هفته : 2757
بازدید هفته گذشته: 9623
بازدید تا کنون: 1096629
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دلیجان می باشد
طراحی و اجرا: واحد فناوری اطلاعات شهردای دلیجان
آدرس: استان مرکزی، دلیجان، ضلع جنوبی میدان بسیج
تلفن: 44228333-086 فکس:44228808-086