مزایده_شهرداری مزایده واگذاری استیجاری بیلبورد

« آگهي مزایدة عمومی کتبی شهرداري دليجان »

(مرحله اول)

شهرداری دلیجان در نظر دارد به استناد مادة 13 آيین نامة مالی شهرداریها و مجوزهاي شمارة 1244/4/00 مورخ 10/07/1400 و شمارة 1469/4/00 مورخ 03/08/1400 شوراي محترم اسلامي شهر دليجان نسبت به برگزاری مزایدة عمومی کتبی جهت اجـارة يك عدد بيلبورد تبليغاتي دوطرفه واقع در بلوار امام خميني با مبلغ پاية اجارة ماهانه 24.300.000 ريال (بيست و چهار ميليون و سيصد هزار ريال)، يك عدد بيلبورد تبليغاتي دوطرفه واقع در ميدان سپاه با مبلغ پاية اجارة ماهانه 24.300.000 ريال (بيست و چهار ميليون و سيصد هزار ريال) و يك عدد بيلبورد تبليغاتي يك طرفه واقع در ميدان امام رضا - خروجي جادة اصفهان با مبلغ پاية اجارة ماهانه 18.800.000 ريال (هجده ميليون و هشتصد هزار ريال) اقـدام نمایـد. لـذا متقاضیـان می توانند جهت دریافت اسناد مزایدة در ساعتهاي اداری از روز شنبه مورخ 06/09/1400 به واحد امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و پیشنهادهاي خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 25/09/1400 به دبیرخانة شهرداری تسلیم نمایند.

- شرايط مزایده

  • 1-سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند.
  • 2-در صورتی که برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپردة آنان به ترتیب ضبط مي شود.
  • 3-پيشنهاددهندگان بايد مبلغ 30.000.000 ريال را بابت ضمانت شركت در مزايده به صورت وجه نقد به حساب شهرداري واريز و فیش واریزی يا معادل آن ضمانتنامه بانكي (با سه ماه اعتبار- طبق فرم مورد تأيید بانک مرکزی نامة شمارة 275596/90 مورخ 18/11/1390) ضميمة پيشنهاد خود نمايند.
  • 4-پاكتهاي پيشنهادهاي رسيده رأس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 27/09/1400 با حضور كلية اعضاي كميسيون معاملات شهرداري در محل دفتر شهردار، گشوده و خوانده مي شود.
  • 5-پیشنهادها باید خوانا و بدون خط خوردگی باشد و به پیشنهادهاي مخدوش، مبهم، مشروط و فاقد سپردة بند 3 ترتیب اثر داده نمي شود.
  • 6-برندة مزايده موظف است در زمان انعقاد قرارداد تعداد 6 فقره چك بابت اجاره بهاي يك سال و یک فقره چک به مبلغ کل قرارداد بابت ضمانت به شهرداري تسليم و 10 درصد از کل مبلغ قرارداد را بابت سپردة انجام تعهدات به حساب شهرداري واريز نمايد.
  • 7-کلیة اطلاعات مورد نیاز موضوع مزایده در زمان تحویل اسناد مزایده به شرکت کنندگان ارائه مي شود.
  • 8-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

 

آدرس: دلیجان ضلع شرقی میدان بسیج شهرداری دلیجان                           تلفن تماس: 44228333-086  


ارتباط با ما

نشانی: دلیجان، میدان بسیج، ساختمان مرکزی شهرداری
کد پستی : 18181 37919
تلفن :44228333-086 نمابر : 44228808-086
ایمیل: info@delijan.ir

آمار بازدید

امروز: 432
این هفته: 1382
کل بازدید: 755761

شهرداری در شبکه های اجتماعی


کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دلیجان می باشد
هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد
طراحی و پشتیبانی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان
ورود به سایت